XL-Fidelity högtalare

XL-Fidelity ( I samarbete Ingemar Gustavsson)

PG-650

PG-850

PG-1200

PG-1500

PG-1800